Draagvlakonderzoek komst windmolens op locatie de Mars/ Twentekanaal – gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen

De gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen willen een draagvlakonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke realisatie van windmolens op de locatie de Mars/ Twentekanaal (grondgebied gemeente Zutphen). Enneüs gaat dit onderzoek uitvoeren. Enneüs heeft op basis van een op maat gemaakt plan van aanpak en op basis van haar ervaring met draagvlakonderzoek met betrekking tot windmolens de opdracht gegund gekregen.

Het onderzoekstart start in februari 2017. Ter voorbereiding gaan de betrokken gemeenteraden met bureau Enneüs in gesprek over de aanpak van het draagvlakonderzoek. Tevens wordt een werkgroep ingesteld met een klankbord- en adviesfunctie.

Achtergrond

csm_windmolens-tn_c21fefabfcEnergiecoöperatie IJsselwind B.V. werkt met waterschap Rijn en IJssel aan plannen voor drie windmolens nabij het Twentekanaal, op grondgebied van de gemeente Zutphen. IJsselwind BV werkt aan twee locaties, het waterschap aan één locatie. Nu een principebesluit is genomen over de beoogde locaties, onderzoeken de betrokken gemeenten of er voldoende draagvlak is om op deze locaties windmolens te plaatsen. Het onderzoek gaat over alle drie de locaties.

Aanpak draagvlakonderzoek

Het onderzoek moet een zo onafhankelijk mogelijk beeld geven in hoeverre inwoners voor of tegen de windmolens en het plan van IJsselwind zijn en welke argumenten zij daarvoor hebben. Een grote groep inwoners in een ruime straal rond de windmolen locaties wordt daarvoor in februari geënquêteerd.

Uitkomsten haalbaarheidsonderzoek bepalend voor vervolg

Mede op basis van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek besluit IJsselwind B.V. of zij al dan niet doorgaan met de gehele windontwikkeling op deze locaties. Wanneer IJsselwind inderdaad haar plannen wil uitvoeren dan zullen vervolgens de gemeenteraden een besluit nemen over het totale plan. Dat plan bestaat uit de uitkomsten van het  draagvlakonderzoek, de businesscase en de milieu effect rapportage. Deze laatste twee studies verricht IJsselwind. Komt er groen licht voor de plannen, dan start de gemeente Zutphen een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen.

 Zie ook: