Draagvlakonderzoek realisatie parkeergarage – gemeente Amsterdam / stadsdeel Zuid

Conform de Nota Parkeren van stadsdeel Zuid is het streven van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel om de parkeerdruk in het vergunningsgebied van de Noord-Pijp te verlagen. De parkeerdruk in de Noord-Pijp was te hoog en om deze te verlagen moesten extra parkeerplekken worden gevonden in (ondergrondse) garages. Een draagvlakonderzoek onder zowel burgers als ondernemers in de wijk was één van de instrumenten om tot een concretisering van de plannen en uitgangspunten te komen. Enneüs heeft dit draagvlakonderzoek voor de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid uitgevoerd.

Aanpak draagvlakonderzoek

Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen is in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een vragenlijst opgesteld. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de vragenlijst in te vullen, is er voor gekozen om deze schriftelijk uit te zetten. In de vragenlijst zijn minimaal 12 en maximaal 13 vraagstellingen (afhankelijk van gegeven antwoorden) aan de respondenten voorgelegd. Voor het merendeel zijn de vragen gesloten, maar ook zijn er open vragen opgenomen in de vragenlijst, waardoor de meningen breder en dieper konden worden gepeild.

Amsterdam stadsdeel ZuidZowel bewoners als ondernemers uit de Noord-Pijp hebben kunnen aangeven hoe zij aankijken tegen de mogelijke komst van een parkeergarage om de parkeerdruk binnen dit (vergunnings-) gebied te verlagen. Daarnaast konden zij hun wensen uitspreken over het toekomstige beleid van het Stadsdeel aangaande het parkeren.

In totaal werden er 16.000 vragenlijsten verspreid in het onderzoeksgebied. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kan gesteld worden dat de respondenten gemiddeld genomen vinden dat de parkeerdruk hoog is in de Noord-Pijp. Slechts 7,8% geeft aan geen parkeerdruk te ervaren; meer dan driekwart van de respondenten ondervindt wel parkeerdruk. 53,0% van het totaal is het zelfs helemaal met de stelling ‘Ik ervaar een hoge parkeerdruk in de Noord-Pijp’ eens.

Een quote van de opdrachtgever

“Enneüs zorgde op zorgvuldige wijze voor een betrouwbaar en representatief onderzoek, wat leidde tot duidelijke en goed te interpreteren conclusies in een overzichtelijk eindrapport.”

Jan Stolk, Projectmanager Ingenieursbureau, Gemeente Amsterdam

Enneüs in de media: