Draagvlakonderzoek komst windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ – gemeenten Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn

Enneüs heeft voor de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de komst van een windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ in deze regio. Dit draagvlakonderzoek was complex vanwege de beladenheid van het onderwerp bij zowel de regionale politiek als de burgers.

Aanpak draagvlakonderzoek

Enneüs heeft dit onderzoek met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld:

  • ons projectteam uitgebreid met een procesbegeleider en een kwaliteitsauditor. De procesbegeleider was verantwoordelijk voor de externe communicatie en de afstemming met de werkgroep en de gemeenteraden. De rol van kwaliteitsaudior werd vervuld door een externe adviseur van de Rijksuniversiteit van Groningen. Het objectief beoordelen van de onderzoeksopzet zoals met name de wijze waarop de vragen zijn gesteld (voorkomen van suggestiviteit) was hier bij zijn voornaamste doel. Dit voornamelijk om mogelijke criticasters (na afronding) van het onderzoek te kunnen overtuigen dat het onderzoek objectief is uitgevoerd.
  • een testpanel ingezet. Dit testpanel bestond uit een groep mensen met vergelijkbare profielen als de lokale bevolking.
  • integrale en eenduidige communicatieafspraken gemaakt met alle gemeenten
  • uitkomsten aan de gemeenteraden gepresenteerd

draagvlak onderzoeksgebiedBijna 11.000 omwonenden hebben een uitnodiging gekregen voor deelname aan het onderzoek. In totaal hebben bijna 4.500 respondenten de vragenlijst correct ingevuld. De vragenlijsten konden zowel schriftelijk als online worden ingevuld.

Uit het onderzoek blijkt dat er een geringe draagvlak is voor het windpark. 77,2% van de omwonenden is tegen de komst van het windpark. De belangrijkste tegenargumenten zijn de waardedalingen van de woningen, de dreiging dat de woningen onverkoopbaar worden, de windmolens hebben een laag rendement wat betreft duurzame energie en er heerst angst voor gezondheidsrisico’s, geluidshinder en horizonvervuiling. De voorstanders van het windmolenpark, 10,3%, geven het opwekken van duurzame energie aan als belangrijkste argument, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt en er sprake is van CO2-reductie.

Een quote van de opdrachtgever:Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

“Enneüs is in staat geweest om in opdracht van drie gemeenten een omvangrijk en kwalitatief goed onderzoek uit te voeren naar het draagvlak voor windenergie. Gelet op de grote belangen, de politieke gevoeligheid en de gepolariseerde opvattingen over dit onderwerp is dat een prestatie die vermeld mag worden.”

Peter van der Veen, Projectcoördinator Afdeling Ruimte, Aa en Hunze:

 Enneüs in de media

rtv drenthe rtv noorddagblad van het noorden